محصولات

شرکت توسعه تجارت قرن چیستا، محصولات متنوعی از رده کامپیوترهای شخصی تا سرورها و تجهیزات شبکه و مخابراتی را به مشتریان خود ارائه می دهد.

 

fruits