ارتباطات و مخابرات

با توجه به میزان نفوذ شبکه های مخابراتی، دپارتمانی درشرکت توسعه تجارت قرن چیستا شکل گرفت تا در زمینه ارائه راهکارهای مخابراتی و نیز لینکهای رادیویی بتواند مشتریان خود را یاری برساند. امروزه خدمات مشاوره و تامین تجهیزات در حوزه مخابرات جزئی از وظایف شرکت ما محسوب می گردد.

 

telecom